Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k "Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 18.01.2017 korraldus number 110

Redaktsiooni kehtivus 18.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. jaanuar

2017 nr

110-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Alates 1. veebruarist 2017 tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa punktid 4.41 ja 4.42, muuta punkti 4.47 ning täiendada lisa punktidega 4.48 kuni 4.54 ja sõnastada need järgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea täisnimetus

Ühik

Hind

eurodes

4.47

Kogumik „Vana Tallinn“ 26 (30), 2015

Tükk

12.00

4.48

Kogumik „Vana Tallinn“ XVIII (XXII), 2007

Tükk

5.00

4.49

Kogumik „Vana Tallinn“ XIX (XXIII), 2008

Tükk

5.00

4.50

Kogumik „Vana Tallinn“ XX (XXIV), 2009

Tükk

5.00

4.51

Kogumik „Vana Tallinn“ XXIII (XXVII), 2012

Tükk

8.00

4.52

Kogumik „Vana Tallinn“ XXIV (XXVIII), 2013

Tükk

8.00

4.53

Kogumik „Vana Tallinn“ XXV (XXIX), 2014

Tükk

8.00

4.54

Kogumik „Vana Tallinn“ 27 (31), 2016

Tükk

13.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär